3ο Γραφείο Α/θμιας Εκπ/σης Ν.Κοζάνης  -  Σιάτιστα 
Πλ. Τσιστοπούλου 5    Τ.Κ. 50300        τηλ. 24650 21211-fax 2465047044

αρχική   για εκπαιδευτικούς    ολοήμερο σχολείο    μισθολογικά    συνταξιοδοτικά    άδειες    έντυπα     αναπληρωτές   ωρομίσθιοι   νόμοι      οικονομικός απολογισμός     συνδέσεις       τα σχολεία μας

 

 

 

 

 

επιδότηση α΄κατοικίας σε εκπκούς
υπολογιμός υπερωριών μονίμων εκπκών
υπολογιμός υπερωριών αναπληρωτών εκπκών
υπολογιμός συμπλήρωσης ωραρίου μόνιμων εκπκών
υπολογιμός συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών εκπκών                  

δαπάνες μετακινούμενων εκπκών
εφάπαξ αποζημιώσεις σε προβληματική περιοχή

 

   Μετρητής επισκέψεων από 18-11-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           .............................:  ...../...../…… ΥΠ.Ε.Π.Θ.                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: ……………         ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
....... ΔΗΜ. ΣΧ./ΝΗΠ. ........................  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
………………………………………………                                       Προς:  Το Δήμο                   Ταχ. Δ/νση:……………………………….                                       ……………………………..    τηλ.: …………………………..                                                       ……………………………..

 

 ΘΕΜΑ:  Υποβολή απολογισμού Οικ. Ετους :……………

        Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό της Σχολ. Επιτροπης του οικ. έτους………… με τα παρακάτω δικαιολογητικά και παρακαλούμε αφενός για την έγκρισή του και αφετέρου για τη φύλαξή του, μέχρι της τελικής έγκρισής του από το αρμόδιο Ελεγκτικό Όργανο, σύμφωνα με το 958/22-9-1999 έγγραφο του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κοζάνης.

1. Αντίγραφο σύστασης Σχολ. Επιτροπής.

2. Αντίγραφο συγκρότησης της Σχολ. Επιτρ. σε σώμα.

3. Κατάσταση μελών Σχολ. Επιτροπής.

4. Συνοπτικό πίνακα Απολογισμού οικ. έτους …………

5. Το στέλεχος του διπλοτύπου αποδείξεων είσπραξης εσόδων.

6. Αντίγραφο εκείνων των σελίδων του βιβλίου Εσόδων- Εξόδων που περιλαμβάνουν τα Έσοδα-Έξοδα του οικ. έτους…………

7. Αντίγραφο πράξης έγκρισης απολογισμού της Σχολ. Επιτροπής.

8. Αντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων για το οικ. έτος ……………

9. Πρωτόκολλο  κλεισίματος διαχείρισης.

10. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά πληρωμών (τιμολόγια , αποδείξεις  κ.λ.π.)

11. Κατάσταση αποδόσεως κρατήσεων και φόρων υπέρ τρίτων μαζί με το διπλότυπο απόδοσης κρατήσεων από τη Δ.Ο.Υ.

12. Βεβαίωση για τα μετρητά στα χέρια του ταμία στις 31-12-…………

13. Βεβαίωση για το υπόλοιπο του προηγούμενου οικ.έτους στις 31-12-………..

14. Δικαιολογητικά ανάθεσης έργων, (αν έχουν γίνει έργα από την Σχολ. Επιτροπή).

   Παρακαλούμε επίσης και για την αποστολή σε μας της απόφασης έγκρισής του.

                                                                    Για την Σχολ. Επιτροπή

                                                                            Ο/Η Δ/ντ……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση ιστοσελίδας : Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010 08:15:29 πμ

Κατασκευή Ιστοσελίδας: Νικόλαος Ζάχος

EνημέρωσηΙστοσελίδας:

Τσότσος Μάρκος