3ο Γραφείο Α/θμιας Εκπ/σης Ν.Κοζάνης  -  Σιάτιστα 
Πλ. Τσιστοπούλου 5    Τ.Κ. 50300        τηλ. 24650 21211-fax 2465047044

αρχική   για εκπαιδευτικούς    ολοήμερο σχολείο    μισθολογικά    συνταξιοδοτικά    άδειες    έντυπα     αναπληρωτές   ωρομίσθιοι   νόμοι      οικονομικός απολογισμός     συνδέσεις       τα σχολεία μας

 

 

 

 

 

επιδότηση α΄κατοικίας σε εκπκούς
υπολογιμός υπερωριών μονίμων εκπκών
υπολογιμός υπερωριών αναπληρωτών εκπκών
υπολογιμός συμπλήρωσης ωραρίου μόνιμων εκπκών
υπολογιμός συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών εκπκών                  

δαπάνες μετακινούμενων εκπκών
εφάπαξ αποζημιώσεις σε προβληματική περιοχή

 

   Μετρητής επισκέψεων από 18-11-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                          ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.
                          (Υποβάλλονται για έγκριση στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο)

1. Αντίγραφο αρχικής σύστασης σχολικής επιτροπής στην οποία αναφέρεται η ακριβής επωνυμία της και το πιο πρόσφατο αντίγραφο συνεδρίασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την σύστασής της.

2. Aντίγραφο της πιο πρόσφατης συγκρότησής της σε σώμα, (από το βιβλίο πράξεων της σχολ. Επιτροπής).

3. Κατάσταση με όλα τα μέλη της σχολικής επιτροπής, (ονοματεπώνυμο – ιδιότητα – χρονικό διάστημα που ήταν υπεύθυνοι).

4. Ετήσιο συνοπτικό πίνακα απολογισμού.

5. Φωτοαντίγραφο βιβλίου εσόδων-εξόδων.

6. Το στέλεχος του διπλοτύπου αποδείξεων είσπραξης εσόδων.

7. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων ή καρτέλας κίνησης λογαριασμού της σχολικής επιτροπής με την κίνηση του λογαριασμού ολόκληρου του οικ. έτους απολογισμού. (Θα πρέπει να φαίνεται και η τελευταία πράξη του προηγούμενου οικ. έτους).

8. Όλα τα δικαιολογητικά εξόδων (τιμολόγια, αποδείξεις, αγορά ενσήμων* κ.α.).

9. α) Διπλότυπο απόδοσης κρατήσεων και φόρων από Δ.Ο.Υ. και β) αναλυτική κατάσταση στην οποία αναφέρονται τα ποσά στα οποία αντιστοιχούν οι κρατήσεις και οι φόροι.

10. Βεβαίωση για τα τυχόντα μετρητά στα χέρια του ταμία στις 31-12 - λήγοντος Οικ. έτους.

        11. Βεβαίωση για το τυχόν υπόλοιπο στις 31-12 - προηγ. οικ. έτους.

12. Φωτοαντίγραφο της απόφασης (πράξης) έγκρισης του απολογισμού από τη σχολική επιτροπή.

        13. Πρωτόκολλο κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης της σχολικής επιτροπής.

14. Αν η σχολική επιτροπή διαχειρίστηκε χρήματα με τα οποία έκανε έργα υποβάλλονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά: α) αντίγραφο ανάθεσης έργου , β) αντίγραφο συμφωνητικού, γ)αντίγραφο πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής έργου δ) αντίγραφα εξουσιοδοτήσεων, κ.α….

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Α. Στο αρχείο της σχολικής επιτροπής κρατάμε πάντα ένα φάκελο με αντίγραφα από όλα τα δικαιολογητικά του απολογισμού, που στέλνουμε για έλεγχο στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Β. Όλα τα δικαιολογητικά του απολογισμού υπογράφονται (τα πρωτότυπα) ή θεωρούνται (τα αντίγραφα) από τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής.

* Γ. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην καταχώρηση στο βιβλίο εσόδων –εξόδων της αγοράς ενσήμων για την καθαρίστρια, όπου καταχωρούμε μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του εργοδότη και όχι την συνολική αξία αγοράς των ενσήμων.

Δ. Τα παραπάνω δικαιολογητικά-έντυπα υπάρχουν έτοιμα σε βιβλιοπωλεία.

 

 

 

 

C:\τα έγγραφά μου\ANTONIOU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση ιστοσελίδας : Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010 08:15:29 πμ

Κατασκευή Ιστοσελίδας: Νικόλαος Ζάχος

EνημέρωσηΙστοσελίδας:

Τσότσος Μάρκος