Α. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ 4/θ ΕΩΣ ΚΑΙ 9/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ
Στα πολυθέσια σχολεία που δεν προβλέπεται υποδιευθυντής, δηλαδή στα 4/θ έως και 9/θ, με βάση το Ν.3149 / 2003, ΦΕΚ 141 / 10-6-2003 τ. Α' (παραγρ. 6, άρθρο 16), τοποθετείται υποδιευθυντής ο οποίος έχει την ευθύνη νια την λειτουργία ολοήμερου προγράμματος. Η επιλογή και τοποθέτηση υποδιευθυντή σε ολοήμερο δημοτικό σχολείο γίνεται για ένα σχολικό έτος με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ).Για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

1. Υποψήφιοι για τη θέση του Υποδιευθυντή είναι οι οργανικά υπηρετούντες στο σχολείο και έχουν οκταετή εκπαιδευτική υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 1 του Π.Δ. 25/2002.

2. Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα παραπάνω προσόντα ή δεν υπάρχουν αιτήσεις υποψηφιότητας από εκπαιδευτικούς του σχολείου, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 11, κεφ. Ε, παρ. 2 του Ν. 1566/85 και ορίζεται αναπληρωτής υποδιευθυντής ένας από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο σχολείο (και όχι μόνο από τους κατέχοντες οργανική θέση), η θητεία του οποίου δεν μπορεί να διαρκέσει πέραν από τη λήξη του ίδιου σχολικού έτους, συμφωνά με τις διατάξεις του ν. 1824/1988 (άρθρο16).

3. Η αίτηση συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και υποβάλλεται ιεραρχικά μέσω του διευθυντή του σχολείου στο διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος την παραπέμπει στο οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ).

4. Τα ΠΥΣΠΕ εκτιμά τα γενικά προσόντα των υποψηφίων (χρόνος υπηρεσίας, σπουδές, εξομοίωση, μετεκπαίδευση, γνώση ξένης γλώσσας, άσκηση διοικητικών καθηκόντων, επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση και προσφορά, προηγούμενη θητεία σε ολοήμερο κλπ) και συντάσσει πίνακα στον οποίο κατατάσσονται με αξιολογική σειρά οι υποψήφιοι για κάθε σχολείο.

5. Ο πίνακας - πρόταση του ΠΥΣΠΕ υποβάλλεται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του ΠΥΣΠΕ τοποθετεί τους υποδιευθυντές - υπεύθυνους για το Ολοήμερο στα 4/θ έως και 9/θ σχολεία, η θητεία των οποίων είναι ενός σχολικού έτους.

6. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν μέχρι 3-9-2003.

Μέχρι 4 - 9 - 2003 οι αιτήσεις υποβάλλονται ιεραρχικά στο διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος την ίδια ημέρα τις παραπέμπει στο ΠΥΣΠΕ. Μέχρι 8 - 9 - 2003 συνεδριάζει το ΠΥΣΠΕ και διαμορφώνει την πρόταση του. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων, το ΠΥΣΠΕ εκτιμά τα γενικά προσόντα των υποψηφίων.

Μέχρι 9 - 9 - 2003 ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει την απόφαση τοποθέτησης υποδιευθυντών υπεύθυνων του Ολοήμερου για τα πολυθεσία σχολεία (από 4/θ έως και 9/θ).

Β. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1 Υπεύθυνος Ολοήμερου στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία

Για τον ορισμό του υπευθύνου του ολοήμερου στα ολιγοθέσια σχολεία (1/θ, 2/θ, 3/θ) ισχύουν τα αναφερόμενα στο 2° εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της Φ. 50 / 76 / 121153 / Γ1, ΦΕΚ 1471 τ, Β' απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία: «Σε κάθε σχολείο ορίζεται υπεύθυνος δάσκαλος ολοημέρου και είναι ένας από αυτούς που διδάσκουν στο τμήμα, ο οποίος παραμένει μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ανεξάρτητα αν διδάσκει ή όχι την τελευταία ώρα και φροντίζει για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών.»

2. Υπεύθυνος ολοήμερου σε πολυθέσια δημοτικά σχολεία

Σε όλα τα πολυθεσία δημοτικά σχολεία (από 4/θ έως και 12/θ), υπεύθυνος του προγράμματος του ολοήμερου ορίζεται ο υποδιευθυντής του σχολείου. Παρέκκλιση από τα παραπάνω μπορεί να γίνει για τα 10/θ, 11/θ και 12/θ δημοτικά σχολεία μόνο κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του μέτρου», ήτοι το σχολικό έτος 2003 -2004, Στην περίπτωση αυτή (δηλ. της παρέκκλισης} για τον ορισμό υπευθύνου του ολοήμερου στα σχολείο αυτά εφαρμόζεται η παραπάνω διάταξη που ισχύει και για τον ορισμό υπευθύνου στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία.

Σχετικό με την άσκηση του διδακτικού έργον του υποδιευθυντή - υπεύθυνου για το ολοήμερο στις περιπτώσεις που ο υποδιευθυντής των πολυθεσιών (4/θ έως και 12/θ) δημοτικών σχολείων είναι δάσκαλος είναι το δεύτερο εδάφιο, ήτοι τα στοιχεία α, β, γ, δ, ε, στ της παραγράφου 7 της Φ. 50 /132 / 90416 / Π / 28.8.03 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, με την επισήμανση ότι άπου στο παραπάνω εδάφιο αναφέρεται «ΔΑΣΚΑΛΟΣ -υπεύθυνος του ολοήμερου», σημαίνει υποδιευθυντής - δάσκαλος

Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΔ/ΝΤΩΝ - ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

1. Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - υπεύθυνος του Ολοήμερου έχει την ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος του Ολοήμερου, χωρίς να αφαιρούνται αρμοδιότητες από τα συλλογικά όργανα διοίκησης του σχολείου, δηλ. το σύλλογο διδασκόντων και το διευθυντή, με την εποπτεία και τη γενική ευθύνη του οποίου εφαρμόζονται όλα τα προγράμματα στο σχολείο.

2. Ειδικότερα καθήκοντα του ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΉ - υπεύθυνου του Ολοήμερου:

α. Λαμβάνει μέτρα για την επιτήρηση των μαθητών και την ασφάλεια τους.

β. Φροντίζει για την παρουσία και την εναλλαγή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα του Ολοήμερου.

γ. Παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση του προγράμματος και την εφαρμογή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικής διαδικασίας.

δ. Ελέγχει τους διαθέσιμους για το πρόγραμμα του Ολοήμερου χώρους.

ε. Ενημερώνει το διευθυντή για όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί,

στ. Τηρεί ημερήσιο βιβλίο παρουσίας εκπαιδευτικών και ημερήσιο παρουσιολόγιο μαθητών.

ζ. Σε συνεργασία με το διευθυντή διεκπεραιώνει κάθε διαδικασία που αφορά αποκλειστικά το πρόγραμμα του Ολοήμερου και τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ' αυτό. Τηρεί το αρχείο του ολοήμερου και διεκπεραιώνει την υπηρεσιακή αλληλογραφία, πάντα με τη συνεργασία του διευθυντή ο οποίος υπογραφεί όλα τα έγγραφα του σχολείου.

η. Συνεργάζεται με τα όργανα διοίκησης και εποπτείας της εκπαίδευσης για τη λειτουργία του Ολοημέρου και με τον υπεύθυνο του Ολοήμερου της οικείας διεύθυνσης ή του οικείου γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

θ. Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς του κανονικού προγράμματος και φροντίζει για την πραγματοποίηση συναντήσεων συνεργασίας των εκπαιδευτικών του κανονικού προγράμματος με όλους τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο Ολοήμερο.

ι. Συνδράμει το διευθυντή στην οργάνωση των διμηνιαίων συναντήσεων για το Ολοήμερο σχολείο.

3. Καθήκοντα ως προς το διδακτικό έργο:

α. Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - υπεύθυνος του Ολοήμερου δεν προσέρχεται στο σχολείο από την πρώτη διδακτική ώρα αλλά αργότερα, αφού θα παραμείνει στο σχολικό χώρο χωρίς παρεκκλίσεις μέχρι τη λήξη του προγράμματος

β. Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ αναλαμβάνει στο Ολοήμερο μαθήματα της ειδικότητας του.

γ. Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - δάσκαλος αναλαμβάνει το αντικείμενο της Προετοιμασίας - Μελέτης ή και άλλες διδακτικές ώρες, εφόσον δεν έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

δ. Όταν για τις ανάγκες του ολοήμερου απαιτούνται περισσότερες διδακτικές ώρες από το υποχρεωτικά ωράριο του υποδιευθυντή, αυτές καλύπτοντα» με τη συμπλήρωση ολόκληρου ή μέρους του διδακτικού ωραρίου άλλου (ή άλλων) εκπαιδευτικού που θα διατεθεί από το πρωινό πρόγραμμα ή από άλλο σχολείο.

4. Τα αναφερόμενα στο παρόν κεφάλαιο (ήτοι Κεφάλαιο Γ) για τον υποδιευθυντή ισχύουν και για τον εκπαιδευτικό που τοποθετείται υπεύθυνος για το Ολοήμερο στα ολιγοθέσια (1/θ, 2/θ, 3/θ) δημοτικά σχολεία.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ