ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

 

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.

   ΤΜΗΜΑ Δ΄

 

  Μητροπόλεως 15

  10185 ΑΘΗΝΑ

 

  Πληροφορίες: Κ.Κώτσης, Σπ. Μηλιώνης

  Τηλέφωνο : 210.3238380, 210. 3245738

  FAX : 210.3238444

  EL

 

 

 Να διατηρηθεί μέχρι

 Βαθμός ασφαλείας

 

   

    Αθήνα,   28  -  8  -  2003

    Αριθ. Πρωτ.      Βαθμός Προτερ.

    Φ. 50 / 132  / 90416 /Γ1

 

   ΠΡΟΣ: 1. Διευθυντές Πρωτοβάθμιας

                   Εκπαίδευσης

               2. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε.

                  Έδρες τους

               3. Προϊσταμένους Γραφείων 

                   Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

                  ΄Εδρες τους

               4. Διευθυντές και Προϊσταμένους

                   Δημοτικών Σχολείων

                   (Μέσω Δ/νσεων και Γραφείων 

                   Π.Ε.)

 

   ΚΟΙΝ: 1.  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

                   Μεσογείων 396

                   15 341 Αγ. Παρασκευή

2.      Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης

Έδρες τους

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Παρεμβάσεις στο πρόγραμμα του ολοήμερου δημοτικού σχολείου

 

 

            Σας κάνουμε γνωστές τις παρεμβάσεις που θα ισχύσουν το σχολικό έτος   2003 - 2004 στο πρόγραμμα του ολοήμερου δημοτικού σχολείου και παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή τους.

          Στις παρεμβάσεις αυτές, οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια, προχωρεί το Υπουργείο Παιδείας αξιοποιώντας τις προτάσεις που υποβλήθηκαν, αλλά και την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του προγράμματος.

 

1.       Βασικός κορμός των ωρολογίων προγραμμάτων του ολοήμερου παραμένουν τα «βασικά πλαίσια» που ορίζονται με τη Φ.50 / 76 / 121153 / Γ1 / 13 - 11 - 2002 (ΦΕΚ 1471 τ. Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας με θέμα: «Ορισμός Προγραμμάτων Σπουδών, ωραρίου λειτουργίας και ωρολογίου προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου».  .

 

2.       Στη θέση της Πληροφορικής εντάσσεται το αντικείμενο «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», το οποίο λόγω της ευρύτητας του περιεχομένου του καλύπτει περισσότερες ανάγκες του προγράμματος.

 

3.       Στο πρόγραμμα της Γ΄ τάξης εντάσσεται η Αγγλική Γλώσσα. Ύστερα από αυτό λαμβάνεται πρόνοια, ώστε  για το αντικείμενο της Αγγλικής τα συνδιδασκόμενα τμήματα να αποτελούνται από τις τάξεις Γ΄, Δ΄ και Ε΄, ΣΤ΄. Στα συνδιδασκόμενα τμήματα δύο τάξεων η Αγγλική διδάσκεται από 3 ώρες την εβδομάδα, ενώ αν υπάρχει τμήμα με μαθητές  μιας μόνο τάξης οι ώρες γίνονται 2. Στις περιπτώσεις που  για ειδικούς λόγους η διδασκαλία της Αγγλικής γίνεται σε συνδιδασκόμενο τμήμα με μαθητές όλων των τάξεων, οι διδακτικές ώρες γίνονται 4.

 

4.       Σε όλα τα σχολεία θα γίνουν παρεμβάσεις  για το αντικείμενο της Προετοιμασίας (Μελέτης), λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

α. Οι ώρες Προετοιμασίας για τα τμήματα των Α΄, Β΄ τάξεων παραμένουν 10 την εβδομάδα, ενώ λαμβάνεται πρόνοια, ώστε για το ίδιο αντικείμενο στο πρόγραμμα των τμημάτων των υπόλοιπων τάξεων να διατίθενται 7-8 ώρες.

 

β. Παράδειγμα της παραπάνω παρέμβασης αποτελεί το ακόλουθο ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα για τμήμα μεγάλων τάξεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Προετοιμασία

 

 

 

 

 

Αγγλικά

 

 

 

 

 

Νέες Τεχνολο-γίες στην Εκπαί-δευση

Επιλογής (Αθλη-τισμός, Χορός - Μουσική, Εικα-στικά, Θεατρική Αγωγή) επιλογή ενός επί 2 ώρες

 

 

 

 

 

Σύνολο

ωρών

Κοινή (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) = 5

Ως υποτμήματα    = 3

 

           Σύνολο    = 8                   

---------------------------------

Όταν το ένα υποτμήμα θα διδάσκεται Αγγλικά, το άλλο θα κάνει προετοιμασία και το αντίστροφο

Για κάθε υποτμήμα

 

          3 ώρες

 ------------------------

Υποτμ. Δ΄(στο οποίο θα ενταχθεί και η Γ΄ τάξη)                

                = 3 ώρες

 

Υποτμ. Ε΄, ΣΤ΄

                = 3 ώρες

  Σύνολο  = 6 ώρες

 

 

 

2

----------

 

 

 

 

2

-----------

 

 

 

 

15

---------------

 

  Σ ύ ν ο λ ο

Ώρες Προετοιμασίας

Þ για μαθητές:

             8

      ---------------

Ώρες Προετοιμασίας

Þ για δασκάλους:  

           11

Ώρες Αγγλικών

Þ για μαθητές:

             3  

     ----------------

Ώρες Αγγλικών

Þ για εκπ/κούς:

            6

 

Για μαθ.

     2

 ---------

Για εκπ.

     2

 

Για μαθ.

    2

 ----------

Για εκπ.

    2

Για

μαθητές:

      15

--------------

Για Εκπ/κούς:

    21 ήτοι:

Þ δασκ. 11

Þ ειδ. 10

 

 

γ. Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι η προετοιμασία των τάξεων Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄       γίνεται 8 ώρες με τον ακόλουθο τρόπο:

  -  Κοινός χρόνος προετοιμασίας για το τμήμα Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄     5 ώρες

-      Ως υποτμήματα, ήτοι:  1ο = Δ΄ (με ένταξη ή όχι σ’ αυτό        

                                         και της Γ΄ τάξης),   2ο = Ε΄, ΣΤ΄     3 ώρες (το κάθε υποτμ.)                                                                                                            

                                                                                      σύνολο  8 ώρες

Με τη δημιουργία των παραπάνω υποτμημάτων εξυπηρετείται και η διδασκαλία της     Αγγλικής και στη Γ΄ τάξη, η οποία τις ώρες του συγκεκριμένου μαθήματος σχηματίζει τμήμα συνδιδασκαλίας μαζί με τη Δ΄ τάξη, πράγμα που μπορεί να γίνει και για ορισμένες ώρες της Μελέτης.

 

δ. Στην περίπτωση που υπάρχει χωριστό τμήμα Ε΄, ΣΤ΄ (ή ακόμη και Δ΄ τάξης), για να προκύψουν 8 ώρες προετοιμασίας το πρόγραμμα προσαρμόζεται ως εξής:

Προετοιμασία 8 ώρες, Αγγλικά 3 ώρες, Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 2, ένα αντικείμενο επιλογής 2, σύνολο 15 ώρες

 

ε. Επισημαίνεται ότι τα τμήματα του ολοήμερου περιλαμβάνουν μέχρι 30 μαθητές (χωρίζονται όταν υπερβαίνουν τους 30). Για το χωρισμό ακολουθείται η γενική κατεύθυνση ότι σ’ ένα ολοήμερο με αριθμό μαθητών από 31 έως 60 η κατανομή γίνεται σε τμήμα μικρών τάξεων (Α΄,Β΄,Γ) και σε τμήμα μεγάλων τάξεων (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄), χωρίς βεβαίως να αποκλείεται και διαφορετική κατανομή των τάξεων στα δύο τμήματα (π.χ. 1ο τμήμα Α΄, Β τάξεις, 2ο τμήμα Γ΄,Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄ τάξεις), εφόσον αυτό επιβάλλεται από το μεγάλο αριθμό μαθητών συγκεκριμένων τάξεων.

 

5.       Αν δεν καταστεί δυνατό να καλυφθούν οι θέσεις των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για τα αντικείμενα που έχουν ζητηθεί από τους γονείς, στις αντίστοιχες ώρες εντάσσονται άλλα αντικείμενα για τα οποία υπάρχει προσέλευση εκπαιδευτικών και σε περίπτωση που και αυτό δεν μπορεί να γίνει επειδή δεν υπάρχουν αιτήσεις ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, τις αντίστοιχες ώρες τις αναλαμβάνει ο δάσκαλος (με εξαίρεση τα αντικείμενα της Αγγλικής Γλώσσας και των Νέων Τεχνολογιών, για τα οποία ισχύει ειδική διαδικασία στελέχωσης) για να διδάξει αντικείμενα ειδικοτήτων που ο ίδιος επιλέγει εφαρμόζοντας το προβλεπόμενο πρόγραμμα σπουδών.

 

6.       Τα συστεγαζόμενα σχολεία συγκροτούν ενιαία τμήματα ολοήμερου, πράγμα που διευκολύνει την κατά ομάδες τάξεων κατανομή των μαθητών σε ενιαία τμήματα.

 

7.       Πριν από την ανάθεση του διδακτικού έργου στους δασκάλους (δηλαδή την κατανομή των τμημάτων, στα οποία  περιλαμβάνονται και τα τμήματα του ολοήμερου) θα πρέπει να υπολογιστούν οι πραγματικές ανάγκες του ολοήμερου σε δασκάλους, ώστε να οριστεί πόσοι δάσκαλοι θα διδάσκουν αποκλειστικά στο ολοήμερο και πόσοι θα συμπληρώνουν σ’ αυτό μέρος του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου. Ο υπολογισμός αυτός είναι απαραίτητος και για τον υπολογισμό των υπεραριθμιών που πιθανόν να προκύπτουν σε κάποιο σχολείο, ώστε – όπως αναφέρεται και στις επόμενες παραγράφους – να καλυφθούν ευρύτερες ανάγκες των σχολείων του Γραφείου Εκπαίδευσης.

            Ενδεικτικά σας θέτουμε υπόψη παραδείγματα με τον αριθμό των δασκάλων που είναι απαραίτητοι για την κάλυψη των ωρών στο ολοήμερο, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι έχει προσληφθεί ο απαραίτητος αριθμός εκπ/κών ειδικοτήτων :

α.  Ολοήμερο σχολείο με 1 τμήμα: 1 ΔΑΣΚΑΛΟΣ, υπεύθυνος του ολοήμερου

β.  Με 2 τμήματα : 1 ΔΑΣΚΑΛΟΣ, υπεύθυνος του ολοήμερου

γ.  Με 3 τμήματα : 1 ΔΑΣΚΑΛΟΣ (ήτοι ο υπεύθυνος του ολοήμερου) και το 1/2 του ωραρίου ενός ακόμη δασκάλου

δ.  Με 4 τμήματα:  2 δάσκαλοι (ήτοι ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ υπεύθυνος του ολοήμερου και 1  ακόμη δάσκαλος

ε.   Με 5 τμήματα: 2 δάσκαλοι (ήτοι ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ υπεύθυνος του ολοήμερου και ένας ακόμη δάσκαλος) και 1/2 του ωραρίου ενός ακόμη δασκάλου

στ.  Με 6 τμήματα: 3 δάσκαλοι (ήτοι ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ υπεύθυνος του ολοήμερου και 2 ακόμη δάσκαλοι)

            Με τον παραπάνω υπολογισμό καλύπτονται οι ανάγκες του ολοήμερου σε δασκάλους και σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις (π.χ. περιπτώσεις α, ε, στ) δεν καλύπτεται όλο το ωράριό τους.  

 

8   Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα για λειτουργία ολοήμερων και έχει συστήσει οργανικές θέσεις που υπερκαλύπτουν τις ανάγκες όλων των τμημάτων, αφού για όλους τους νομούς ο αριθμός των οργανικών θέσεων βρίσκεται σε αναντιστοιχία με τις ανάγκες των ολοήμερων, με αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση να περισσεύουν αρκετές ώρες δασκάλων. Π.χ. σ’ ένα σχολείο με δύο τμήματα και με δύο οργανικές θέσεις οι αναγκαίες ώρες δασκάλων (βλ. παράγραφο 4 της παρούσης) είναι 20  ή 21, ενώ οι διαθέσιμες ώρες των δύο δασκάλων είναι 42 – 48 (ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας), με αποτέλεσμα να περισσεύει ένας δάσκαλος. Με αυτό το περίσσευμα ωρών είναι αυτονόητο ότι παρέχεται η δυνατότητα να καλυφθούν όλες οι ανάγκες του ολοήμερου ακόμη και για τις περιπτώσεις που δεν έχουν συσταθεί οργανικές θέσεις, αλλά και ανάγκες του κανονικού προγράμματος της ίδιας σχολικής μονάδας ή άλλου σχολείου.

     

9.   Για να επιτευχθούν τα παραπάνω όλοι οι εκπαιδευτικοί εξαντλούν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο  και ο προγραμματισμός που αφορά στο αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία των ολοήμερων γίνεται σε επίπεδο Γραφείων Εκπαίδευσης και όχι σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Με αυτόν τον τρόπο θα αξιοποιηθούν οι λειτουργικές υπεραριθμίες που προκύπτουν τόσο στο κανονικό πρόγραμμα όσο και σ’ αυτό του ολοήμερου (και αφού πρώτα εξυπηρετηθούν όλα τα προγράμματα της σχολικής μονάδας), ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του συνόλου των σχολείων του Γραφείου, τόσο στο κανονικό πρόγραμμα όσο και σ’ αυτό του ολοήμερου.

 

10.   Συνοδευτικά σας θέτουμε υπόψη, για διευκόλυνσή σας, εντελώς ενδεικτικά σχέδια εβδομαδιαίων προγραμμάτων. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η κάθε σχολική μονάδα αποτελεί ιδιαιτερότητα και επομένως δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε μία εγκύκλιο ή σε ενδεικτικά σχέδια όλες οι περιπτώσεις. Το κάθε σχολείο λοιπόν θα διαμορφώσει το δικό του πρόγραμμα με τη συνδρομή και παρέμβαση των Σχολικών Συμβούλων, αφού ληφθούν υπόψη τα παραπάνω, ώστε να προκύψουν οι 7-8 ώρες προετοιμασίας για τις μεγάλες τάξεις. Ιδιαίτερη προσοχή π.χ. απαιτείται για το πρόγραμμα των μαθητών της Γ΄ τάξης, οι οποίοι (ανάλογα με τον αριθμό τους και τη γενική συγκρότηση των τμημάτων), υπάρχει περίπτωση σε άλλα μαθήματα να αποτελούν ενιαίο τμήμα με τους μαθητές των  Α΄ και Β΄  τάξεων και σε άλλα (π.χ. Αγγλικά) με τους μαθητές της Δ΄ τάξης. Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί και η περίπτωση της απασχόλησης των μαθητών των Γ΄ και Δ΄ τάξεων των σχολείων που δεν ανήκουν στην ευέλικτη ζώνη, των οποίων το κανονικό πρόγραμμα μια ημέρα την εβδομάδα λήγει στις 12.40΄.

Της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούμε να λάβει ενυπόγραφα γνώση όλο το διδακτικό προσωπικό των σχολείων.

 

Συν. 4 φύλλα

      Εσωτ. Διανομή                                                                     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

     Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε.

   

 

                                                                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ

                                      

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΜΕ 1 ΤΜΗΜΑ

 

 

Ώρες

Τμήματα και υποτμήματα

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Α,Β

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

Α, Β ,Γ, Δ, Ε, ΣΤ

-

-

-

Αθλητισμός

Αθλητισμός

Α, Β, Ε, ΣΤ

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

-

-

Γ, Δ

Αγγλικά

Αγγλικά

Αγγλικά

-

-

Α, Β

-

-

Σιωπηρές
εργασίες

Νέες Τεχνολογίες

Νέες Τεχνολογίες

Α, Β, Γ, Δ

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

-

-

-

Γ, Δ

-

-

ΔΑΣΚ.

-

-

Γ, Δ, Ε, ΣΤ

-

-

-

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

Ε, ΣΤ

Αγγλικά

Αγγλικά

Αγγλικά

-

-

Α, Β

Σιωπηρές
εργασίες

Σιωπηρές
εργασίες

Σιωπηρές
εργασίες

Θεατρική Αγωγή

Θεατρική Αγωγή

Γ, Δ, Ε, ΣΤ

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

Νέες Τεχνολογίες

Νέες Τεχνολογίες

 

 

·        Οι σιωπηρές εργασίες γίνονται στο υποτμήμα του δασκάλου

·        Σύνολο ωρών :     

 

                         

 

 

-

 

 

Ώρες ΔΑΣΚΑΛΟΥ

 

 

=

 

 

16

-

Αγγλικά

=

6

-

Νέες Τεχνολογίες

=

4

-

Αθλητισμός

=

2

-

Θεατρική Αγωγή

=

2

 

 

Σύνολο

30


 

 

 

 

 

 

 

 


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΜΕ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ

 

 

Ώρες

Τμήματα και υποτμήματα

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Α, Β

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

Α, Β, Γ

Νέες Τεχνολογίες

Νέες Τεχνολογίες

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

Δ, Ε, ΣΤ

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

Αθλητισμός

Αθλητισμός

Αθλητισμός

Α, Β

Εικαστικά

Αθλητισμός

Αθλητισμός

-

-

Α, Β, Γ

-

-

-

Αθλητισμός

Αθλητισμός

Γ, Δ

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

-

-

Δ, Ε, ΣΤ

-

-

-

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

Ε, ΣΤ

Αγγλικά

Αγγλικά

Αγγλικά

-

-

Α, Β

-

-

Χορός

Εικαστικά

Χορός

Α, Β, Γ

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

-

-

-

Γ, Δ

-

-

Αγγλικά

Αγγλικά

Αγγλικά

Δ, Ε, ΣΤ

Νέες Τεχνολογίες

Νέες Τεχνολογίες

-

-

-

Ε, ΣΤ

-

-

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

 

 

·                Για τις ανάγκες του προγράμματος ο Αθλητισμός στις τάξεις Δ, Ε, ΣΤ γίνεται 3 ώρες.

·          Σύνολο ωρών:

 

-

 

Ώρες ΔΑΣΚΑΛΟΥ

 

=

 

20

-

Αγγλικά

=

6

-

Νέες Τεχνολογίες

=

4

-

Αθλητισμός

=

7

-

Χορός

=

2

-

Εικαστικά

=

2

 

 

Σύνολο

41

 

 

 


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΜΕ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ

 

 

Ώρες

Τμήματα και υποτμήματα

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Α, Β

δάσκαλος

δάσκ,

δάσκ,

δάσκ,

δάσκ,

Α, Β

δάσκ.

δάσκ,

δάσκ,

δάσκ.

δάσκ.

Γ, Δ

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

Αθλητισμός

ΔΑΣΚ.

Ε, ΣΤ

Αγλικά

Αγλικά

Αγλικά

ΔΑΣΚ.

Αθλητισμός

Α, Β

Νέες Τεχνολογίες

Αθλητισμός

Αθλητισμός

Εικαστικά

Εικαστικά

Γ, Δ

Αγλικά

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

Αθλητισμός

Ε, ΣΤ

ΔΑΣΚ.

Νέες Τεχνολογίες

Νέες Τεχνολογίες

Αθλητισμός

ΔΑΣΚ.

Α, Β

Αθλητισμός

Χορός

Νέες Τεχνολογίες

Αθλητισμός

Χορός

Γ, Δ

Νέες Τεχνολογίες

Νέες Τεχνολογίες

Αγλικά

Αγλικά

Αθλητισμός

Ε, ΣΤ.

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.·          ΔΑΣΚΑΛΟΣ:  Οι ώρες του ενός ΔΑΣΚΑΛΟΥ, ήτοι του υπεύθυνου του ολοήμερου.

·          δάσκαλος: Οι ώρες του άλλου δασκάλου ( το ½ του ωραρίου του).

·          Για τις ανάγκες του προγράμματος ο Αθλητισμός στις τάξεις Γ, Δ γίνεται 3 ώρες.

·    Σύνολο ωρών:

-

Ώρες δασκάλων    15 + 10

=

25

-

Αγγλικά

=

6

-

Νέες Τεχνολογίες

=

6

-

Αθλητισμός

=

9

-

Χορός

=

2

-

Εικαστικά

=

2

 

 

Σύνολο

50 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΜΕ 4 ΤΜΗΜΑΤΑ

 

Ώρες

Τμήματα και υποτμήματα

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Α

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

Β

δάσκαλος

δασκ.

δασκ.

δασκ.

δασκ.

Α

Αθλητισμός

ΔΑΣΚ.

Αθλητισμός

ΔΑΣΚ.

Αθλητισμός

Β

δασκ.

Αθλητισμός

δασκ.

Μουσική

Νέες Τεχνολογίες

Γ, Δ

Αγγλικά

Νέες Τεχνολογίες

Αγγλικά

δασκ.

δασκ.

Ε, ΣΤ

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

Αγγλικά

Αγγλικά

Α

ΔΑΣΚ.

Νέες Τεχνολογίες

ΔΑΣΚ.

Νέες Τεχνολογίες

ΔΑΣΚ.

Β

Θεατρική Αγωγή

δασκ.

Μουσική

δασκ.

Θεατρική Αγωγή

Γ, Δ

δασκ.

Αγγλικά

δασκ.

Αθλητισμός

δασκ.

Ε, ΣΤ

Αγγλικά

Αθλητισμός

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

Αθλητισμός

δασκ.

Α

Θεατρική Αγωγή

Αθλητισμός

Μουσική

Μουσική

Θεατρική Αγωγή

Β

Αθλητισμός

Νέες Τεχνολογίες

Αθλητισμός

Αθλητισμός

δασκ.

Γ, Δ

Νέες Τεχνολογίες

δασκ.

δασκ.

δασκ.

Αθλητισμός

Ε, ΣΤ

ΔΑΣΚ.

ΔΑΣΚ.

Νέες Τεχνολογίες

Νέες Τεχνολογίες

ΔΑΣΚ.

·          ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Οι ώρες του ενός δασκάλου, ήτοι του υπευθύνου του ολοήμερου.

·          δάσκαλος: οι ώρες των άλλων δασκάλων.

·          Σύνολο ωρών

 

-

Ώρες δασκάλων    18 + 18

=

36

-

Αγγλικά

=

6

-

Νέες Τεχνολογίες

=

8

-

Αθλητισμός

=

12

-

Θεατρική Αγωγή

=

4

-

Μουσική

=

4

 

 

Σύνολο

70