ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ.

ΜΟΝΑΔΑ Α1

 

                  

 

Να διατηρηθεί μέχρι

Αθήνα 05-12-2003

      Αρ. Πρωτ. 1527

 

Βαθμός Προτεραιότητας

    

  ΠΡΟΣ:   Δ/ντές, Υποδ/ντές

    και Προϊσταμένους

    Ολοήμερων Δημοτικών

    Σχολείων

Κοιν.: 1. Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης

    Έδρες τους

2. Σχολικούς Συμβούλους

    Π.Ε Έδρες τους

3. Δ/ντές Εκπ/σης και

    Προϊσταμένους Γραφείων

    Π.Ε Έδρες τους

 

Ταχ. Δ/νση : Ξενοφώντος 15A  105 57 Αθήνα

 

e-mail: eve-ypeth@mou.gr

Iστοσελίδα: www.eve-ypeth.gr

Πληροφορίες  Παπαδοπούλου-Φουντά Ειρήνη  210-32 57 493

 


ΘΕΜΑ: «Τήρηση Αρχείου Ολοήμερου Σχολείου »

Σας θέτουμε υπόψη τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος με τα οικονομικά στοιχεία για το Ολοήμερο Σχολείο, ο οποίος στην αριθμ. Φ50/135/136231/Γ1/19-12-2002 εγκύκλιο-πρόταση της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε αναφέρεται ως φάκελος Δ':

1. Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

2. Ωρολόγια προγράμματα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, θεωρημένα από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του προγράμματος από τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο, στα οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε εκπαιδευτικού που συμμετέχει στο πρόγραμμα καθώς και η ημερομηνία έναρξης ισχύος του ωρολογίου προγράμματος.

3. Παρουσιολόγιο καθημερινό των εκπαιδευτικών του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

4. Παρουσιολόγιο καθημερινό των μαθητών του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

5. Αρχείο με τα παραστατικά (φωτοτυπίες) που αποστέλλονται στη μονάδα Δ' Ειδικός Λογαριασμός της Ε.Υ.Ε.

6. Αντίγραφα των εντύπων 6, 7 που περιέχονται στον Οδηγό Οικονομικής Διαχείρισης.             

7. Εγκύκλιοι και έγγραφα προ^αφορούν οικονομικά στοιχεία και διαχείριση του

 

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Ειδικής

Υπηρεσίας Εφαρμογής

Προγραμμάτων ΚΠΣ-Υπ.Ε.Π.Θ

Μπακογιάννης Σπυρίδων